خبر ویژه

آرزوی رسانه مشاور استاندار برای رواج اشعار نهیلیستی
ذوق زدگی برای انتشار کتاب شاعر موهن سرا و هتاک بوشهری
ذوق زدگی ناقد متملق کتاب "باباچاهی" در عبور شاعر از "عقلانیتی که وعده رستگاری بشر را می‌دهد "و "عبور ناگزیر از قطعیتِ باورمندِ ایدئولوژیک" اگر چه در قالب نقد شعر انجام شده اما تنها بهانه ای برای بازگویی افکاریست که سال هاست دین را ساخته اذهان بشر می دانند و به دنبال عرفی سازی مقدسات و تاریخی نشان دادن اعتقادات هستند .

دیده بان

گزارش تصویری